Tüzük

DOĞAL AFET VE SAĞLIK ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI
Madde_1
Derneğin adı; Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği’dir. Kısa adı DASKUT’tur.
Derneğimizin Logosu aşağıdaki gibidir. Kırmızı beyaz renkte olup arma içerisinde DASKUT
Uluslararası Arama Kurtarma yazmaktadır.
MERKEZİ
Madde_2
Dernek merkezi Bursa’dır.
Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt
dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst
kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci
olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde yazılı
olarak bildirilir.
AMACI
Madde_3
1 – Yurt içi ve yurt dışında; Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm
olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak,
2 – Etkin arama-kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların
en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile aramakurtarma
operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
3 – Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim üyelerini tespit etmek
ve yetiştirmek,
4 – Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama-kurtarma
çalışmaları yapmak ve operasyon için en uygun koşulları yaratmak,
5 – Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim
kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda
eğitim ve seminerler vermek,
6 – Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek
ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,
7 – DASKUT Arama Kurtarma Derneği’nin arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı
sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.
8 – Anayasa’mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak,
devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma
altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum
örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı
sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa
gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza
kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.
Derneğin misyon cümlesi şudur; Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek.
DEĞERLERİ;
1 – Gönüllülük,
2 – Karşılıksız Yardımseverlik,
3 – Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek,
4 – Dürüstlük,
5 – Güvenilirlik.
DASKUT Arama Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz.
Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.
ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde_4
1 – İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,
2 – Alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
3 – Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerin oluşmasını sağlamak,
4 – Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,
5 – Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,
6 – Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlamak,
7 – Bu konuda rapor düzenlemek,
8 – Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.
9 – Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönetmeliklerle belirlenir.
ÇALIŞMA ALANLARI
Madde_5
Dernek çalışma alanları doğrultusunda;
1 – Arama-kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,
2 – Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama-kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden veya yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,
3 – İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak; konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek; sergi açmak; burs vermek; kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak; kredi temin etmek,
4 – Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın organları başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
5 – Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
6 – Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
7 – Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,
Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.
8 – Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde_6
Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,
a) Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde sözleşmeyi fesih edebilir.
b) Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
c) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.
d) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayriayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.
e) Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.
f) Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir.
g) Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-
kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.
h) Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, dernek, spor kulübü derneği, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir.
Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.
I) Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.
j) Derneğin asıl amacı olan arama-kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak sabit ve seyyar telsiz cihazlarını kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilir.
k) Dernek, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasa’da tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.
l) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Yönetim Kurulu kararı ile vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.
Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.
KURUCULAR
Madde_7
Melih Türken (Başkan)
Tuncay Meriçli (Başkan yardımcısı)
Hakan Akkuş (Sayman)
Serkan Aslım (Sekreter)
Yusuf Bıyıklı
Rıdvan Kösem
Erol Esen
Ali Kağan Çalışkan
Mustafa Günsay
ÜYELİK TÜRÜ
Madde_8
Üyelik Türleri: Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği
1) Gönüllü Adayı: “Gönüllü Üyelik” statüsüne geçiş dönemidir. DASKUT’a gönül vermiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin, üyelik bağlantısı olmadan verilen bilgi ve direktifler doğrultusunda DASKUT’un amaçları doğrultusunda faydalı olmaya çalışan grubudur.
2) Gönüllü Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir. 3) Asil Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, Genel Kurul’da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir.
4) Onur Üyesi: Onur Üyesi, Asil Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.
ÜYE OLMA
Madde_9
Tüzel kişiler ve fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi derneğe üye olabilir.
Gönüllü Üye Adayı: Gönüllü Üye Aday formunu doldurarak İnsan Kaynakları bölümüne iletişim bilgilerini iletir ve bu bilgiler kayıt altına alınır. “Gönüllü Üye Adayı” derneğin amaçları doğrultusunda çalışır.
Gönüllü Üye: Gönüllü Üye Adaylığı sürecinin en az bir (1) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye Adayı’nın talep etmesi halinde, görev aldığı Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler “Gönüllü Üye” statüsüne geçiş hakkı kazanır. “Gönüllü Üye” statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalları aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.
Asil Üye: Gönüllü Üyelik statüsünün en az iki (2) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye’nin yazılı talep etmesi halinde Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu’nun onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler “Asil Üye” olabilir. Asil Üyeler Genel Kurul’da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir. Asil Üyelik statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalı aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.
Tüzel Kişilerin Üyelikleri: Giriş ödentisi alınmayacaktır. Üyelik bedeli aylık 10 TL’dir. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği bir kişi oy kullanır.
Onur Üyesi: Genel Kurul kararı ile seçilir.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile tamamlanır.
Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre “DASKUT Üyelik Kartı” verilir.
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile derneğe üye olabilirler. Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz.
ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK
Madde_10
Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler, Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Genel Kurulu kararı ile “Onursal (Fahri) Başkan” seçilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde_11
Her üye, Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.
Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle “Onur Üyesi” olarak seçilen kişilerin, bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde_12
a) Merkez veya Şube Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) Bir (1) yıllık aidatını ödemeyenler,
c) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun görüşü Şube Yönetim Kurulu’na iletilir. Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üye kaydı silinir. Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk “Olağan Merkez Genel Kurulu” toplantısında itiraz etme hakkı vardır.
C fıkrasına göre Asil Üyelik statüsünden düşürülenler “Gönüllü Üye” statüsüne geçirilir. Çıkartma nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde yeniden “Asil Üye” statüsüne geçirilebilirler.
A ve D bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
B bendine göre aidat borcu nedeniyle çıkarılan Asil Üye, Gönüllü Üye statüsüne geçirilir. Ancak, birikmiş ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden Asil Üye statüsüne alınabilir.
Hangi nedenle olur ise olsun 2. kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.
ÜYELİK HAKLARI
Madde_13
Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
Gönüllü Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir. Gönüllü Üye’nin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz. Aidat ödeme yükümlülüğü yoktur ancak kişi isterse aidat ödeyebilir.
Asil Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise; oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.
Onur Üyesi: Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler. Her Asil Üye’nin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Çıkan veya çıkarılan üye, dernek mallarında hak iddia edemez.
DERNEK ORGANLARI
Madde_14
Merkez derneğin organları;
• Merkez Genel Kurulu
• Merkez Yönetim Kurulu
• Merkez Denetim Kurulu
• Merkez Disiplin Kurulu
Şube organları;
• Şube Genel Kurulu
• Şube Yönetim Kurulu
• Şube Denetim Kurulu
• Şube Disiplin Kurulu
Merkez Genel Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. Şube, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği bulunmayan alt birimdir.
MERKEZ GENEL KURULU
Madde_15
“Merkez Genel Kurulu” derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkezde kayıtları bulunan üyeler ve şubeleri temsil eden delegelerden oluşur. Şubelerde bulunan her 10 kişi için bir delege toplantıya katılır. Delege oyunu kendi kullanır.
MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI ZAMANI
Madde_16
Merkez Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.
Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Ayrıca:
• Üyelerin ve Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,
• Merkez Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda alacağı karar,
• Merkez Denetim Kurulu’nun alacağı karar,
• Merkez Yönetim Kurulu’nun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.
ÇAĞRI USULÜ
Madde_17
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Merkez Genel Kurul toplantısı, delegelere duyurulmak üzere ayrıca şubelerine de toplantıdan on beş (15) gün önce yazı ile bildirilir.
TOPLANTI YERİ
Madde_18
Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde_19
Merkez Genel Kurul, tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısında bir fazlasının katılımı ile yapar. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.
TOPLANTI USULÜ
Madde_20
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde_21
Merkez Genel Kurul’un yetkileri şunlardır;
1 – Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
2 – Tüzük değişikliğine karar vermek,
3 – Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,
4 – Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
5 – Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmek,
6 – Federasyona katılmak ve ayrılmak,
7 – Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)
8 – Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,
9 – Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
10 – Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
11 – İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu’nca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
12 – Derneğin üçüncü şahıslara, Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek
13 – Derneğin feshine karar vermek.
OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ
Madde_22
Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.
Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞMASI
Madde_23
Merkez Yönetim Kurulu beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapar. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. Asil Üye’lerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde_24
Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1 – Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
2 – Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel Kurul’unun onayına sunmak,
3 – Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurul’a sunmak,
4 – Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
5 – İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
6 – Genel Kurul Kararı ile sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal koşullar yerine getirilerek)
7 – Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
8 – Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
9 – Gerektiğinde Merkez Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,
10 – Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak; dernek adına bankalardan kredi veya kredi kartı almak, kredili hesap açmak ve kapatmak, gerek görüldüğünde teminat mektupları almak ve geri vermek ve bu işlemlerle ilgili tüm süreci takip ve intaç etmek,
11 – Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
12 – Dernek Merkez Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak,
13 – Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,
14 – Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,
15 – Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
16 – Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
17 – Merkez Genel Kurulu’nun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve yetki vermek,
18 – Şubeler arası ve şube-merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,
19 – Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.
20 – Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak, kira bedellerini tahsil etmek, gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ipotek
ve rehin hakkı tesis etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, İrtifak hakkı tesis etmek ve tüm bu işlemleri takip intaca,
21 – Derneğin üçüncü şahıslara, bankalara veya finans kurumlarına borçlanmasına veya kredi almasına karar vermek.
MERKEZ DENETİM KURULU’NUN OLUŞMASI
Madde_25
Merkez Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurul ile görev süresi 3 yıldır. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. Asil Üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde_26
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
İÇ DENETİM
Madde_27
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ
Madde 28
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde_29
Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde_30
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde_31
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TAPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde_32
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersin de, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasası’na göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak, karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.
GELİRLER
Madde_33
Dernek gelirleri;
Üye aidatları,
Mal varlığından elde edilen gelirler,
Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,
İşletme gelirleri,
Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar,
Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmî kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.
ÜYELİK AİDATI
Madde_34
Üyelerden giriş ödentisi alınmayacaktır. Aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Üyeler bulundukları şubelere veya merkeze aidatlarını öderler. Şubeler, her yılın ilk üç (3) ayı içerisinde aldıkları yıllık üye aidatlarının %10’nu merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödemelerini kuruluşlarından bir (1) yıl sonra yaparlar.
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde_35
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
Madde_36
Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve işletme kurabilir.
TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde_37
Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulu’nun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile edinebilir.
Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.
SANDIK KURULMASI
Madde_38
Dernek, Genel Kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 39
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
İZNE TȂBİ FAALİYETLER
Madde_40
Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, lokaller, tesisler açabilir.
TEMSİLCİLİK
Madde_41
Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin Tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirilir.
ULUSLARARASI FAALİYETLER, YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Madde_42
Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
Yabancı derneklerin Türkiye’de temsilcilik ve şubesini açmak, faaliyetini yürütmek, işbirliğinde bulunmak, üye kabul etmek yetkili mercilerin iznine tabidir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde_43
Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.
FESİH ve SONUÇLARI
Madde_44
Genel Kurul’a üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç (3) kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç (3) ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Mal varlığı, Genel Kurul’un karar vereceği bir derneğe veya vakfa bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.
TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI
Madde_45
Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
Adı ve Soyadı
Görevi
İmzası
1
Melih Türken
Geçici Yönetim Kurulu Bşk.
2
Tuncay Meriçli
Başkan Yrd.
3
Hakan Akkuş
Sayman
4
Serkan Aslım
Sekreter
5
Yusuf Bıyıklı
Üye
6
Rıdvan Kösem
Üye
7
Erol Esen
Üye
8
Ali Kağan Çalışkan
Üye
9
Mustafa Günsay
Üye
Bu tüzük 45 (Kırkaltı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.